Close
 
Close

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De koper van materiaal of de opdrachtgever van werken wordt geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, onverschillig of hij handelaar is of niet.

Artikel 2

Afwijkende bedingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en/of bijkomende voorwaarden zijn voor B&G België NV slechts bindend wanneer zij door B&G België NV uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden.

Artikel 3

De door B&G België NV geleverde materialen vertegenwoordigen steeds minimum 70% van de globale aannemingsprijs. Deze prijs van de materialen is contant betaalbaar vanaf de levering op de werf en de betaling ervan is onafhankelijk van de verdere uitvoering en verloop der werken.
Prijsbiedingen en offertes worden gegeven ter inlichting. Zolang deze door B&G België NV niet schriftelijk werden aanvaard, behoudt B&G België NV zich het recht voor om elk ogenblik een bestelling te weigeren en de modaliteiten van betaling van de materialen en/of de globale aannemingssom zoals hiervoor omschreven te wijzigen.

Artikel 4

De prijsopgave van B&G België NV heeft uitsluitend betrekking op de werken en leveringen uitdrukkelijk en formeel beschreven in de orderbevestiging van B&G België NV. Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook blijven ten laste van de koperopdrachtgever. De uitvoering van deze bijkomende werken en leveringen kan enkel van B&G België NV geëist worden mits hiervoor een voorafgaand afzonderlijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen bereikt werd.

Artikel 5

Betreffende de uitvoering der werken en leveringen wordt uitdrukkelijk bepaald dat:

  • het door B&G België NV uitgebroken plaveisel of verharding van welke aard dan ook, niet wordt terug geplaatst;
  • B&G België NV niet verantwoordelijk is voor de verzakking van de verharding of plaveisel die zich zou kunnen voordoen nadat door B&G België NV palen en omheining geplaatst werden;
  • de door B&G België NV uitgegraven grond niet afgevoerd wordt;
  • leemgrond beschikbaar moet zijn en er geen modderlaag aanwezig mag zijn van meer dan 10 cm dikte. Is dit laatste wel het geval dan is de koperopdrachtgever verplicht de modderlaag eerst te laten verwijderen op eigen kosten en risico;
  • ingeval er zich water vormt op de grond en in de gaten, de koperopdrachtgever de maatregelen moet treffen nodig om het water weg te werken zonder dat hiervoor voor B&G België NV een onderbreking van het werk mag ontstaan;
  • de in de grond aanwezige stenen enkel een maximale doormeter mogen hebben van 5 cm en deze stenen maximaal 20% van het volume van de te bewerken grond mogen bedragen. Indien tijdens de uitvoering der werken zou blijken dat aan deze vereiste niet voldaan is, zal B&G België NV gerechtigd zijn het werk stop te zetten en te eisen dat de stenen van meer dan 5 cm of de overtollige stenen worden weggehaald op kosten en last van de koperopdrachtgever;
  • begroeiingen, wortels of andere hindernissen van welke aard ook verwijderd dienen te worden door de koperopdrachtgever, dit in overeenstemming met de richtlijnen van B&G België NV;
  • B&G België NV niet verantwoordelijk is voor de schade die eventueel zou toegebracht worden aan de kabels en leidingen van welke aard ook, tenzij de ligging deze kabels en leidingen voorafgaandelijk schriftelijk aan B&G België NV werd medegedeeld en tevens op het terrein werd aangeduid bij middel van piketten.

Artikel 6

De afsluiting en/of poorten worden geplaatst op de lijn en de hoogte welke door de koperopdrachtgever voorafgaandelijk is aangeduid d.m.v. piketten. Indien dit niet is geschied, dan zal de afsluiting geplaatst worden op de ter beschikking staande gegevens, doch dan dient de koperopdrachtgever er zich tijdens het werk van te vergewissen of de goede lijn en hoogte werd geëerbiedigd. Bij misplaatsing worden de bijkomende veranderingswerken afzonderlijk aangerekend per uur en aan de prijs van de dag. Bij de aanvang der werken moet het terrein gereed zijn voor de montage van de afsluiting.

Artikel 7

De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden gegeven bij benadering en zijn niet bindend voor B&G België NV.

Artikel 8

Onder voorbehoud en onder bevestiging van het in art. 3 deze algemene verkoopsvoorwaarden bepaalde omtrent de eisbaarheid van de materiaalprijzen, zijn alle leveringen en werken betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9

Vanaf de levering op de werf is het risico van verlies, beschadiging, diefstal, waardevermindering enz voor de koperopdrachtgever zonder dat deze hiervoor enig verhaal kan uitoefenen ten laste van B&G België NV.

Artikel 10

Ingeval B&G België NV verplicht is het werk te onderbreken door omstandigheden en oorzaken van welke aard ook en onafhankelijk van de wil van B&G België NV is er een schadevergoeding verschuldigd aan B&G België NV. à rato van € 125,00 per dag vanaf de werkonderbreking en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 11

Zolang de bestelde en/of verkochte materialen niet betaald zijn blijven zij de uitsluitende eigendom van B&G België NV.

Artikel 12

Facturen die niet op de vervaldag betaald werden brengen van rechtswege en zonder enige aanmaning een interest op van 1% per verlopen maand. Tevens zal dan het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van € 37,18 ten titel van schadevergoeding.

Artikel 13

Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventuele nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende uitvoering, zijn ten laste van de koperopdrachtgever.

Artikel 14

Elke klacht aangaande een factuur dient aan B&G België NV schriftelijk geformuleerd te worden binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 15

Ingeval de koperopdrachtgever om welke reden ook, afziet van een bestelling, dan zal hij aan B&G België NV een schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van het globale bedrag der bestelling. Deze schadevergoeding zal 25% bedragen vermeerderd met de vrachtkosten indien de bestelde leveringen reeds ter plaatse zijn aangevoerd.

Artikel 16

De aankoopvoorwaarden van de koperopdrachtgever, voor zover deze strijdig zouden zijn met deze van B&G België NV kunnen haar niet tegengesteld worden, tenzij deze door B&G België NV schriftelijk aanvaard werden.

Artikel 17

Elk geschil zal definitief worden beslecht in overeenstemming met het reglement van het Instituut voor Arbitrage te Brussel, dat belast is met de aanwijzing van het scheidsrecht. Het reglement is te bekomen op het secretariaat St.-Annadreef 68 b, 1020 Brussel (fax 32(0)70233 620). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Op deze voorwaarden en op de overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen en Leuven bevoegd, naar onze keuze.

B&G | Beveiliging begint buiten

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: 015 202 400
Fax: 015 206 200